วันอาทิตย์, 24 กันยายน 2566

ประวัติ กศน.อำเภอเชียงม่วน

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

1.  ชื่อสถานศึกษา    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงม่วน
ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา  56160 
โทรศัพท์ 054-495516 โทรสาร 054-495516                                               
เว็บไซต์  http://www.cmpnfe.com  อีเมล์ cmpnfe@hotmail.com 
2.  สังกัด  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงศึกษาธิการ

3.  ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงม่วน (ศูนย์ กศน.อำเภอเชียงม่วน) ประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2536 ตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ/กิ่งอำเภอ ในสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน โดย พณฯ ท่าน ท่านนายปราโมทย์ สุขุม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในประกาศจัดตั้ง โดยศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเชียงม่วน เป็น 1 ใน ศบอ./ศบก. 789 แห่ง ที่ประกาศจัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรก และในวันที่  7  กรกฎาคม  2546  เมื่อกระทรวงศึกษาธิการปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่  ในวันที่  7  กรกฎาคม  2546  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเชียงม่วน ได้เปลี่ยน จากสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน เป็น สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน  ต่อมาเมื่อวันที่  4  มีนาคม  2551กระทรวงศึกษาธิการได้ปรับเปลี่ยน โครงสร้างใหม่เป็น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงม่วน สังกัดสำนักงาน ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จนถึงปัจจุบัน ที่ทำการครั้งแรกอยู่ร่วมกับห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ของที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา จำนวนเนื้อที่รวม 1 ไร่เศษ ต่อมาได้ต่อเติมจากอาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน ทำเป็นสำนักงานปฏิบัติงานในปัจจุบัน  มี นายธรรมฤทธิ์ นิลวานิช  ตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์ฯ คนแรก ในปีงบประมาณ 2540   และปัจจุบันมีนางเพ็ญทิพย์  ประภาวดี ณ พัทลุง  ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงม่วน  

รายชื่อผู้บริหารสถานศึกษา

ลำดับที่ชื่อ – สกุลตำแหน่งวัน เดือน ปี ที่ดำรงตำแหน่ง
1.นายธรรมฤทธิ์   นิลวานิชหัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเชียงม่วน2536 – 2537
2.นายจรณชัย   วรรณทอง

หัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเชียงม่วน2537 – 2541
3.นางวิลาวัลย์   ไชยมงคลผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเชียงม่วน2541 – 2541
4.นางเพ็ญทิพย์   ประภาวดีผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเชียงม่วน2541 – 2548
5.นางเรืองรัฐ  บุญเรืองผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเชียงม่วน1 ตุลาคม 2548 – 30 กันยายน 2551
6.
นางสาวอรุณี   พันธุ์พาณิชย์
ครู สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงม่วน

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอเชียงม่วน
1 ตุลาคม 2551 –  7 เมษายน 2552
7.นางเพ็ญทิพย์ ประภาวดี ณ พัทลุงผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงม่วน
8  เมษายน 2552 – 30
กันยายน 2553
8.นายถนอม  โยวังผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอกคำใต้
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำภอเชียงม่วน
1  ตุลาคม 2553 – 31 ตุลาคม 2553
9.นางสิริญญา  เรืองขจรเมธีผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงม่วน
1  พฤศจิกายน 2553 – 17 กุมภาพันธ์ 2554
10.นางจารุณี  แก้วประภาผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงม่วน
17 กุมภาพันธ์ 2554 – 6 มกราคม 2563
11.นางภานิษา เชื้อเมืองพานครูผู้ช่วย รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน
7 มกราคม 2563 – 15
มกราคม 2563
12.นายรัฐวัฒ นุธรรมผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง รักษาการ
ในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.
อำเภอเชียงม่วน
16 มกราคม 2563 – 30 พฤศจิกายน 2563
13.นางสาวสมหญิง แย้มยิ้มผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน1 ธันวาคม 2563 – ปัจจุบัน
14นางภานิษา เชื้อเมืองพานตำแหน่ง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน21 ตุลาคม 2565 – ปัจจบัน

รายชื่อผู้บริหารสถานศึกษา