วันอาทิตย์, 24 กันยายน 2566

คลิปวิดีโอผลงานเด่น กศน.อำเภอเชียม่วน

หมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตย บ้านท่าฟ้าเหนือ อำเภอเชียงม่วน ประจำปี 2566
การดำเนินกิจกรรมทางกาย สสส บ้านหล่ายทุ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงม่วน ประจำปี 2566
ผลิตภัณฑ์สินค้า บริการ กศน ดีเด่น ผลิภัณฑ์ โคมพัดล้านนา กศน ต เชียงม่วน ประจำปีงบประมาณ 2566
ผลิตภัณฑ์สินค้า บริการ ดีเด่น กศน อำเภอเชียงม่วน กลุ่ม หมอนสม๊อค กศน ตำบลสระ ประจำปีงบประมาณ 2566
นำเสอผลิตภัณฑ์ กศน.ดีเด่น กระถางรักษ์โลก กศน ตำบลสระ ประจำปีงบประมาณ 2566
การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน เรื่อง ไทลื้อ คือคนไทย โดย กศน อำเภอเชียงม่วน
นำเสนอ ผลการดำเนินงานองค์กรส่งเสริมคุณธรรม กศน อำเภอเชียงม่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วิดีโอนำเสนอ รายงานผลการดำเนินงานการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา กศน อำเภอเชียงม่วน พ.ศ. 2565…
นำเสนอ กศน.ตำบล ต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม กศน.ตำบลสระ 2565
การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ นักศึกษา กศน อำเภอเชียงม่วน ส่งประกวด
คลังเก็บ
หมวดหมู่
นิยาม