วันอาทิตย์, 24 กันยายน 2566

ตราสัญลักษณ์ประจำ กศน.อำเภอเชียงม่วน

ความหมายตราสัญลักษณ์

ศูนยืการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงม่วน ( กศน.อำเภอเชียงม่วน)

เป็นรูปวงกลม มีเส้นรอบวง สีน้ําเงิน ภายในวงกลม มีตราเสมาธรรมจักร สีเขียว ตั้งอยู่บนเครื่องหมาย (INFINITY) สีเขียว ล้อมรอบตัวชื่อ สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยอยู่ด้านบน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อยู่ด้านล่าง ตัวอักษร สีน้ำเงินคันด้วยรูปดอกประจํายาม สีเดียวกัน และรองรับด้วย รูปรวงข้าว สีเหลืองทอง ล้อมรอบด้วยชื่อศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงม่วน และจังหวัดพะเยา