วันอาทิตย์, 24 กันยายน 2566

ระบบ e-budget

ลิงก์ระบบ e-budget สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบพักเบิก)

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบพักเบิก)

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระบบบัญชีคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ กศน.อำเภอเชียงม่วน

ระบบบัญชีคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ

ระบบรายงานการค่าใช้จ่าย ค่ากระดาษ ไฟฟ้า น้ำมัน

ระบบการเบิกจ่ายพัสดุ