วันอาทิตย์, 24 กันยายน 2566

28-29 มิถุนายน 2566 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแสวงหาแนวทางในการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนที่ตกหล่น