วันอาทิตย์, 24 กันยายน 2566

28 มิถุนายน 2566 ร่วมเป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพครัวเรือนยากจนตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน