วันอาทิตย์, 24 กันยายน 2566

27 มิถุนายน 2566 เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ฉบับเพิ่มเดิม ครั้งที่ 1 (พ.ศ.2566)