วันศุกร์, 7 ตุลาคม 2565

บุคลากร กศน.อำเภอเชียงม่วน

นางสมหญิง แย้มยิ้ม
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน

นางภานิษา เชื้อเมืองพาน
ครู
คศ.1

นางณัฐกฤตา นาละต๊ะ
ครูผู้ช่วย

นายปิติพล วงศ์กะโซ่
ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน

นายไชยพจน์ สมภาร
ครู กศน.ตำบล

นางนงนภัส สมภาร
ครู กศน.ตำบล

นายอุดร คำบุญเรือง
ครู กศน.ตำบล

นายพิภพ ทรายคำ
ครู กศน.ตำบล

นางสาวสุดาพร ทิพย์มณี
ครู กศน.ตำบล

นางสาวณิชาภัตร เชื้อหมอ
ครูผู้สอนคนพิการ

นางสมจิตร สมัคร
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาวภัศรชนก อินธิยา
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

นายสิทธิศักดิ์ กาหลง
พนักงานบริการ