วันพฤหัสบดี, 30 มีนาคม 2566

2 มีนาคม 2566 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเชียงม่วน ครั้งที่ 3/2566