วันพฤหัสบดี, 30 มีนาคม 2566

2 มีนาคม 2566 เเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนแลพัฒนาคนตามช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศพจ.) อำเภอเชียงม่วน ครั้งที่ 1/2566