วันอังคาร, 31 มกราคม 2566

26 ธันวาคม 2565 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “การสร้างสื่อเพื่อส่งเสริมการใช้สิทธิตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนในกลุ่มเปราะบางของจังหวัดพะเยา ประจำปี งบประมาณ 2566 …