วันอังคาร, 31 มกราคม 2566

21 ธันวาคม พ.ศ.2565  เข้าร่วมประชุม เพื่อให้การต้อนรับ พันเอกมนัส ชมภูกูล รองเสนาธิการ มทบ.34/หัวหน้ากลุ่มงานนโยบาย แผน และการข่าว กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน…