วันศุกร์, 7 ตุลาคม 2565

8 กรกฎาคม 2565 ร่วมรับฟังข้อมูล แลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะร่วมกับประชาชนอำเภอเชียงม่วน ในประเด็นต่าง ๆ ภายใต้โครงการสมาชิกวุฒิสภา พบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)