วันศุกร์, 7 ตุลาคม 2565

7 กรกฎาคม 2565  โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต  ผู้สูงอายุสุขภาพดีชีวีมีสุข เพื่อคงพัฒนาการทางกาย ณ หอประชุมบ้านหล่ายทุ่ง