วันศุกร์, 7 ตุลาคม 2565

5 กรกฎาคม 2565 ประชุม โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่…