วันอังคาร, 31 มกราคม 2566

กศน.อำเภอเชียงม่วน ดำเนินกิจกรรมสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

กศน.อำเภอเชียงม่วน  กำหนดดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2564  ของนักศึกษา กศน.อำเภอเชียงม่วน ทั้ง 3 ระดับ ประกอบด้วย ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น  และมัธยมศึกษาตอนปลาย  ระหว่างวันที่  2 – 3 ตุลาคม 2564 ณ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม หมู่ที่ 1 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอเชียงม่วน เข้าสอบวัดผลสัมฤทธิ์พร้อมเพรียงกัน

โดยให้นักศึกษาติดต่อขอรับตารางสอบได้ที่ครูประจำกลุ่ม…