วันพฤหัสบดี, 30 มีนาคม 2566

อบรมพัฒนา บุคลากรด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563 และจัดทำแผน การปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 กศน. อำเภอเชียงม่วน

24 พ.ย. 2020
วันอังคาร ที่ 24 พฤศจิกายน 2563 กศน.อำเภอเชียงม่วน จัดโครงการ อบรมพัฒนา บุคลากรด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563 และจัดทำแผน การปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 กศน. อำเภอเชียงม่วน ในการนี้ นายรัฐวัฒ นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน เป็นประธานการเปิดอบรม และมีนางวารณี วิชัยศิริ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอภูกามเป็นวิทยากรใ
    • 1
    • 2